Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

För att gå framåt i arbetet för att uppnå ökat patient-, brukar- och anhöriginflytande har nätverket tillsatt arbetsgrupper.

Alla arbetsgruppers arbete syns inte utåt. Det kan handla om kartläggning, kontaktarbete och kunskapsinhämtning. Andra ägnar sig åt utbildningsfrågor eller opinionsbildning på kort och lång sikt. Och andra åter arbetar mycket utåtriktat med arrangemang av möten och seminarier och framtagning av informationsmaterial.

NSPH:s arbetsgrupper

Enligt den nuvarande verksamhetsplanen har NSPH följande arbetsgrupper:

1a: Stöd till lokala/regionala nätverk
1b: Utveckling av formerna för patient-, brukar- och anhöriginflytande
1c. Kunskapsspridning och utbildning
1d. Socialförsäkrings- och arbetsmarknadsfrågor
1e. Anhörigfrågor