Arbetsgrupper

1b Utveckling av formerna för patient-, brukar- och anhöriginflytande

Arbetsgruppen har bidragit till att studiematerialen Din egen makt och Med starkare röst har publicerats.
Böckerna presenteras under menyfliken Utbildning och finns till försäljning i webbutiken.

En särskild kvalitetsgrupp tog fram det Kvalitetsdokument som NSPH-nätverket har ställt sig bakom.
Det arbetet ledde också fram till det arvsfondsfinansierade projektet Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling som presenteras under menyfliken Projekt.

Kvalitetsdokumentet som pdf-fil
Informationsblad om kvalitetsdokumentet som pdf-fil

Ett förslag till riktlinjer för brukarrevision är under remissbehandling (maj-augusti 2014).
Ta del av förslaget och ge oss gärna synpunkter till info@nsph.se
NSPH:s riktlinjer för brukarrevision