Arbetsgrupper

1d Socialförsäkrings- och arbetsmarknadsfrågor

Gruppen arbetar sedan december 2012 med att fördjupa kunskapen om socialförsäkringssystemet. Man följer socialförsäkringsutredningens arbete, tar kontakter med politiker och opinionsbildare och har arrangerat flera seminarier, på egen hand eller i samverkan med andra. Mer information om seminarierna finns under menyfliken Konferenser.

NSPH:s skrivelse till socialförsäkringsutredningen från mars 2013 ger en sammanfattning av våra ståndpunkter.