Uppdrag

NSPH förmedlar representanter till olika referensgrupper och projekt inom bland annat Socialstyrelsen och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Här är de uppdrag som NSPH för närvarande har:

Hjärnkoll – styrgrupp

Uppdragsgivare: Handisam

NSPH representeras av: Anki Sandberg, Attention och Jan-Olof Forsén, RSMH

Hjärnkoll – referensgrupp

Uppdragsgivare: Handisam

Ordinarie: Arvid Lagercrantz, Föreningen Balans; Jimmie Trevett, RSMH; Mari Nordström, RFHL; Henrik Ragnevi, Riksförbundet Attention

Ersättare: Gunilla Byström, Fountain House; Per G Torell, Schizofreniförbundet; Ulrika Talenti, Anorexi/Bulimi-Kontakt; Elisabeth Pousette, Svenska OCD-förbundet Ananke

Stöd till närstående – referensgrupp

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen

NSPH representeras av: Per Torell, Schizofreniförbundet och Inga-Lill Skoglund, Sveriges Fontänhus

Kriterier för meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen

NSPH representeras av: Sonny Wåhlstedt, SPES och Kjell Broström, NSPH-kansliet

Palliativ vård – referensgrupp

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen

NSPH representeras av: Katriina Hugosson, Svenska OCD-förbundet Ananke

Utveckla det psykiatriska stödet till äldre – referensgrupp

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen

NSPH representeras av: Rakel Lundgren, Schizofreniförbundet, Anita Rinman, RSMH och Rolf Sjöström, RSMH

Heldygnsvården med inriktning på tvång (“Bättre vård – mindre tvång”) – referensgrupp

Uppdragsgivare: SKL

NSPH representeras av: Per Torell, Schizofreniförbundet, Ami Rohnitz, RSMH och Ramona Karlsson, Anorexi/Bulimi-Kontakt. Torsten Kindström, Föreningen Balans är suppleant.

System för verksamhetsuppföljning – referensgrupp

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen

NSPH representeras av: Mari Nordström, RFHL och Jimmie Trevett, RSMH

SBU:s psykiatriprojekt – referensgrupp

Uppdragsgivare: Statens beredning för medicinsk utvärdering

NSPH representeras av: Katriina Hugosson, Svenska OCD-förbundet Ananke och Margit Ferm, SPES.

Flera medlemsförbund inom NSPH har också egen representation; Attention, Balans, RSMH och Schizofreniförbundet.

Psykiatrilagsutredningen

Uppdragsgivare: Socialdepartementet

NSPH representeras av: Jan-Olof Forsén, RSMH och Kjell Broström, NSPH-kansliet

CEPI – evidensbaserade psykosociala insatser

Socialpsykiatrisk forskningsenhet

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen (f.d. Miltonprojekt)

NSPH representeras av företrädare för: Anita Odell, NSPH/Hjärnkoll och Kjell Broström, NSPH-kansliet

Tidsperiod: 2007 – 2011. CEPI har fått ett förnyat regeringsuppdrag för 2012

Nationella styrgruppen för suicidprevention

Uppdragsgivare: Folkhälsoinstitutet, NASP/Karolinska Institutet, Socialstyrelsen

NSPH representeras av: Sonny Wåhlstedt, SPES

Tidsperiod: Löpande

Socialstyrelsens kontaktmannaträffar

Uppdragsgivare: Socialstyrelsen, Linda Almqvist

NSPH representeras av: Anki Sandberg, Attention och Jan-Olof Forsén, RSMH

Tidsperiod: Löpande

SKL:s kontaktmannaträffar

Uppdragsgivare: Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och NSPH

NSPH representeras av: Anki Sandberg, NSPH:s samordnare och Jimmie Trevett, RSMH

Tidsperiod: Löpande