Verksamheten

Verksamhet

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga.

NSPH och dess medlemsorganisationer engagerar sig, påverkar och strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för deras medlemmars psykiska hälsa och livsvillkor.

NSPH:s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPH värnar om ett rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd.

Centrala dokument

Läs mera i vår Plattform som antogs 2007 och reviderades 2009 (se nedan under Dokument).

2006 sammanfattades våra ståndpunkter om vård, stöd och behandling inom psykiatarin i skriften ”Så vill vi ha det”. Skriften finns inte längre i lager menkan laddas ner som pdf-fil (se spalten till höger under Dokument).

Mål- och aktivitetsplanen är styrdokumentet för NSPH:s verksamhet. Dokumentet som ger riktlinjer för NSPH:s arbete.

NSPH har också antagit ett Policydokument utbildning som ger nätverkets syn på nödvändiga förbättringar gällande utbildning och fortbildning av olika personalgrupper som möter våra medlemsgrupper. En vidareutvecklad version av dokumentet är nu under remissbehandling inom NSPH-nätverket (se spalten till höger under Dokument).

Dokument

Ladda ner NSPH-dokumenten nedan