Tips till dig som arbetar med anhörigstöd

För dig som jobbar med att möta och stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa är kunskap ett viktigt verktyg. Kanske får du frågor från anhöriga om vad en diagnos innebär eller hur den anhöriga bäst ska bemöta sin sjuka närstående.

 

För en anhörig till någon som precis har insjuknat är kunskap en oerhört viktig del i processen att lära sig att acceptera och hantera en förändrad vardag, men i den initiala chocken kan de te sig som en övermäktig uppgift att börja söka efter och sålla i all tillgänglig information.

Ett anhörigstöd kan i det fallet innebära att du till en början tillhandahåller enkel information, för att sen visa hur den anhöriga själv kan tillägna sig mer kunskap via intresseföreningar eller litteratur. För en anhörig som länge har levt med en närstående med psykisk ohälsa men som inte kommit i kontakt med ett anhörigstöd tidigare, kanske det viktigaste är att få möjlighet att träffa andra anhöriga att dela sina erfarenheter med. Har du då kunskap om vilka patient-, brukar- och anhörigorganisationer som finns kan du till exempel hjälpa den anhöriga att knyta värdefulla kontakter den vägen.

Alla anhöriga bär på sina egna individuella erfarenheter och berättelser och behoven ser olika ut. Du som jobbar med anhörigstöd förväntas inte ha djup kunskap om olika diagnoser, men med en bra kunskapsgrund om psykisk ohälsa ökar förståelsen för den situation som anhöriga befinner sig vilket ger dig bättre förutsättningar att ge ett så bra stöd som möjligt.

Vi vill inspirera och motivera till kunskap om psykisk ohälsa. Du kanske redan har en del kunskap och erfarenhet, eller så är du ny på jobbet och inom området psykisk ohälsa. Oavsett vilket finns det många vägar att gå för att lära sig mer.

Ladda ner vår  “Handbok för anhörigkonsulenter”. Den ger dig tips och råd för dig som möter anhöriga i ditt yrke. Ladda ner boken här Handbok för anhörigkonsulenter- att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Nedan ger vi några exempel på vart du kan vända dig:

Socialstyrelsen har till exempel en kunskapsdatabas som riktar sig till dig som i din profession behöver lära dig mer om psykisk ohälsa, och på Vårdguidens hemsida 1177 finns mycket information samlat.

Det finns även en utbildning som riktar sig både till profession och allmänhet; ”Första hjälpen till psykisk hälsa”, som syftar till att utbilda inom psykisk ohälsa – hur man känner igen tecken på psykisk ohälsa och vad man kan göra i olika krissituationer.

Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga, har bland annat kunskapsöversikter och webbutbildningar inom psykisk ohälsa: http://www.anhoriga.se/

Om Nationell samverkan för psykisk ohälsa, NSPH

Det finns även många intresseorganisationer som kan bistå med kunskap om olika diagnoser och hur det är att leva med psykisk ohälsa och nära någon med psykisk ohälsa.

NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH arbetar för att medlemmarna ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Medlemsorganisationer:

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, www.friskfri.se

Riksförbundet Attention, ett förbund för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, www.attention-riks.se

Riksförbundet Balans, www.balansriks.se

RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling, www.rfhl.se

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, www.schizofreniförbundet.se

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd, www.spes.se

Svenska OCD-förbundet Ananke, www.ocdforbundet.se

Sveriges Fontänhus, fontänhusen stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning genom arbete och gemenskap, www.sverigesfontanhus.se

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet, www.angest.se

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation, www.shedo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationell samverkan för psykisk ohälsa, NSPH.

Det finns även många intresseorganisationer som kan bistå med kunskap om olika diagnoser och hur det är att leva med psykisk ohälsa och nära någon med psykisk ohälsa.

NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH arbetar för att medlemmarna ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

 

Medlemsorganisationer:

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, www.friskfri.se

Riksförbundet Attention, ett förbund för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, www.attention-riks.se

Riksförbundet Balans, www.balansriks.se

RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling, www.rfhl.se

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, www.schizofreniförbundet.se

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd, www.spes.se

Svenska OCD-förbundet Ananke, www.ocdforbundet.se

Sveriges Fontänhus, fontänhusen stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning genom arbete och gemenskap, www.sverigesfontanhus.se

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet, www.angest.se

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation, www.shedo.se