Kvalitetsprojektets vernissage oktober 2013

Kvalitetsprojektet

I det här projektet har vi både testat att involvera brukare och anhöriga i utvecklingsarbete och använt och utvecklat en metod för att mäta kvalitet ur brukarnas perspektiv.

Brukare och anhöriga är med och utvecklar kvalitet

Målet med projektet är att alla parter ska bli bättre på att använda brukarnas kunskap och erfarenheter för att förbättra olika verksamheter. Vi menar att patienter, brukare och anhöriga mycket väl kan vara aktiva och kompetenta medskapande i vård- och stödverksamheter. Det kan vara krävande och utmanande, men är fullt möjligt. Projektet är ett treårigt Arvsfondsprojekt.

Fördelar med samarbete

Förbättringsarbete där brukarna deltar skapar mervärde och mening för alla inblandade. I projektet såg vi tidigt att personalen satte stort värde på brukarnas, patienternas och de anhörigas medverkan. ”Vi kan inte gå tillbaka till att arbeta som vi gjorde förut”, menade de.

Ökad förståelse och direkt återkoppling

Vi bjöd in brukare, anhöriga och personal från både socialpsykiatrin och psykiatrin att delta (se Förbättringsarbete i fyra team). Genom projektet kunde deltagarna se hela vårdkedjan ur olika perspektiv och fick ökad insikt och förståelse för varandra. Patienter, brukare och anhöriga fick insyn i hur personalen tänker och arbetar. De anhöriga kände sig lyssnade till. Personalen i sin tur vittnade om nytändning och ökat engagemang. I teamen kunde alla deltagare få direkt återkoppling på sina tankar och idéer.

 

Anders Printz, Nationell psykiatrisamordnare på SocialdepartementetArbetet bör få större spridning

Anders Printz, Nationell psykiatrisamordnare på Socialdepartementet, deltog i det avslutande panelsamtalet på projektets vernissage den 15 oktober 2013. Att satsningar och riktlinjer som bestäms på nationell nivå inte följs i den utsträckning han önskar är frustrerande ibland anser han.
— Därför var det inspirerande att ta del av presentationer av ett kvalitetsarbete som utvecklats underifrån, från personal, anhöriga och brukare tillsammans. Det arbetet bör få större spridning, sa han.
— Problemet med utvecklingsarbete som utgår från ett brukar- och anhörigperspektiv är att det ofta sker i projektform och sällan leder till att det blir en del i den ordinarie verksamheten, varför risken är stor att det dör ut efter projekttidens slut.
Text och foto: Tommy Engman Bilden: Anders Printz

Birgitta Johansson Huuva, psykiatridirektör från Örebro läns landsting Fokus måste vara brukaren och anhöriga

Två av teamen är verksamma inom psykiatrin i Örebro. Birgitta Johansson Huuva, psykiatridirektör från Örebro läns landsting förklarade att statens satsningar genom PRIO-samordningen med 860 miljoner per år utgör en väldigt liten del av den totala satsningen som görs inom psykiatrin.
—Det här kvalitetsarbetet har föredragits för nämndens ledamöter som är intresserade, engagerade och väl medvetna om vikten av att fokus i vården måste vara brukaren och anhöriga. Det var också de som gjorde beställningen av det här arbetet hos oss, sa hon och tyckte det var fantastiskt att ha fått ta del av den kraft som uppstår i mötet mellan personal och de som är direkt berörda.
—Kan det bli ett gemensamt tänk som någon uttryckte det, då tar det här arbetet inte slut när projektet upphör.
Text och foto: Tommy Engman Bilden: Birgitta Johansson Huuva