Har du erfarenhet av att bli diskriminerad på grund av din psykiska ohälsa? Eller är du yrkesverksam och vill bidra till skyddet mot diskriminering? NSPH har arbetat mycket med att motarbeta diskriminering av personer på grund av deras psykisk ohälsa. Här kan du ta del av våra upptäckter, tips och material!

Diskriminering av personer med psykisk ohälsa är tyvärr utbrett inom alla samhällsområden. Det är också olagligt. Men med ganska enkla medel skulle den kunna försvinna. För den som vill lära sig mer eller sprida kunskap om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa och motarbeta diskriminering rekommenderar vi Din Rätt-paketet som hittas här. I det väntar bland annat vår systematiska kunskapssammanställning om frågan och dess kortversion.

För att få råd och information om vilka rättigheter och möjligheter man har att skyddas mot diskrimineringen – eller är anhörig, har ett stöttande uppdrag, är yrkesverksam eller makthavare – rekommenderar vi Din Rätt-kompassen. Se trailern om den här!

NSPH:s arbete mot diskriminering – var med du också!

Från augusti 2017 har NSPH en samverkansgrupp, bestående av Diskrimineringsombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för Delaktighet, Yrkesföreningen Personligt Ombud i Sverige, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och Byrån för Lika Rättigheter. Vill man höra av sig i fråga om samverkan med NSPH mot diskriminering finns kontaktuppgifter nedan.

Vi tror att mörkertalet kring diskriminering kopplat till psykisk ohälsa är stort. Om du vill får du gärna dela med dig av din historia anonymt eller läsa om andras erfarenheter. Vi gör ingenting med någon av historierna utan att i så fall först föra en dialog med den som skickat in den. Du kan också följa våra uppdateringar på projektets Facebooksida här!

Så här stoppas diskrimineringen

Antidiskrimineringsprojektet Din Rätt löpte över tre år (2014-2017) och var finansierat av Allmänna Arvsfonden. Det kan du läsa mer om här. Det här är vad projektet rekommenderar att föreningsvärlden, beslutsfattare, allmänhet och andra att göra för att…

1. Öka kunskapen

· Initiera mer forskning och nationella kartläggningar kring diskriminering av personer med psykisk ohälsa.
· Ta fram och implementera handlingsplaner som motsvarar de behov som genom detta uppdagas.
· Verka för att fler pilotfall om diskriminering av personer med psykisk funktionsnedsättning drivs så att prejudikat skapas.
· Öka kunskapen om antidiskriminering och psykisk ohälsa hos myndigheter, vårdgivare och arbetsgivare.

2. Stärka det juridiska skyddet

· Inför rättsväsendet som ett samhällsområde i diskrimineringslagen.
· Förläng diskrimineringslagens nuvarande preskriptionstid på två år.
· Ta fram en vägledning för hur bestämmelsen om bristande tillgänglighet ska tolkas vad gäller psykisk funktionsnedsättning och prioritera att få fram prejudikat.
· Ge mer resurser till landets antidiskrimineringsbyråer så att de kan arbeta både diskrimineringsförebyggande och reaktivt (som med medling, drivandet av ärenden, etc).

3. Utöka det samhälleliga stödet

· Tillgängliggör, förstärk och förtydliga klagomålssystemet och tillsynsmyndigheters arbete för personer med psykisk ohälsa.
· Utforma fler stödinstanser som ex. personliga ombud och medborgarkontor, baserat på behoven hos personer med psykisk ohälsa i den enskilda kommunen, till dess att tillgängliga arbetssätt hos myndigheter är implementerade.
· Inrätta en permanent, oberoende och kostnadsfri rådgivning om rättigheter för personer med psykisk ohälsa.

4. Förbättra tillgängligheten

Säkerställ att:
· Det används en individanpassad kommunikation i kontakten med personer med psykisk ohälsa, speciellt hos myndigheter och juridiska aktörer.
· Individens delaktighet och inflytande präglar alla insatser som ges till personer med psykisk ohälsa.
· Strukturerat kvalitetsarbete med brukarinflytande (ex. brukarrevisioner, brukarråd, brukarenkäter) tillämpas ihop med personer med psykisk ohälsa, hos alla myndigheter med insatser som riktar sig mot gruppen.
· Samordningen av insatser stärks, så som den mellan landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Statistik om diskriminering

  • Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i den fysiska vården. Detsamma i psykiatrin.
  • Fyra av tio har valt att inte berätta om det på sin arbetsplats.
  • Ungefär hälften har senaste två åren låtit bli att söka somliga jobb.
  • Var fjärde känt sig diskriminerad när det gällt att få ett arbete.
  • Var fjärde har upplevt orättvisor i relation till att behålla ett arbete.

Källa: Riksförbundet Hjärnkoll

  • De personer med psykisk ohälsa som har arbete tjänar i snitt mindre än hälften av vad genomsnittsbefolkningen tjänar.
  • Personer med allvarlig psykisk ohälsa har i snitt 15-20 års kortare livslängd än andra.
  • Kostnaderna för den psykiska ohälsan uppskattas till över 70 miljarder om året i Sverige.
  • En av fem som jobbar uppger problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar.

Källa punkt 1: Hjärnkoll, källa punkt 2: SCB, källa punkt 3-4: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Kontakta oss

NSPH-kansliet 08-120 488 40
info@nsph.se

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Tjurhornsgränd 6
121 63 Johanneshov